Contact Us
Search

GUANGZHOU SALESROOM:GUANGZHOU LIHUA ELECTRICAL APPLANCE TRADING COMPANY

Add:No.155 Huangsha Avenue,Guangzhou,Guangdong, P.R.C

        No.28 Store, West Zone, Guangdong Electrical  Appliance Market

Tel:(Guangzhou)+86-20-81815423    

Fax:(Guangzhou)+86-20-81932862     

Website:www.shupu.com

E-mail:shupumic@163.com

PRODUCTS FACTORY

Add:No. F6-3(B)/F,Enping Foreign & Private,Capital Industrial Zone, Guangdong, P.R.C 

Tel:+86-750-7119986

Fax:+86-750-7117677